API Docs for: 3.5.1
Show:

yui3 Module

Defined in: loader/js/yui3.js:3

YUI 3 module metadata