JavaTM Platform
Standard Ed. 6

java.security.spec
接口 AlgorithmParameterSpec

所有已知子接口:
C14NMethodParameterSpec, DigestMethodParameterSpec, SignatureMethodParameterSpec, TransformParameterSpec
所有已知实现类:
DHGenParameterSpec, DHParameterSpec, DSAParameterSpec, ECGenParameterSpec, ECParameterSpec, ExcC14NParameterSpec, HMACParameterSpec, IvParameterSpec, MGF1ParameterSpec, OAEPParameterSpec, PBEParameterSpec, PSSParameterSpec, RC2ParameterSpec, RC5ParameterSpec, RSAKeyGenParameterSpec, XPathFilter2ParameterSpec, XPathFilterParameterSpec, XSLTTransformParameterSpec

public interface AlgorithmParameterSpec

加密参数的(透明)规范。

此接口不包含任何方法或常量。它仅用于将所有参数规范分组,并为其提供类型安全。所有参数规范都必须实现此接口。

从以下版本开始:
1.2
另请参见:
AlgorithmParameters, DSAParameterSpec


JavaTM Platform
Standard Ed. 6

提交错误或意见
有关更多的 API 参考资料和开发人员文档,请参阅 Java SE 开发人员文档。该文档包含更详细的、面向开发人员的描述,以及总体概述、术语定义、使用技巧和工作代码示例。

版权所有 2007 Sun Microsystems, Inc. 保留所有权利。 请遵守许可证条款。另请参阅文档重新分发政策